RU
RU

Arvelduskrediidi taotlus

Laenusoov

Minu andmed

Sissetulekud

Viimase 6 kuu kontoväljavõte (bdoc, asice)

Kohustused

Kinnitan, et eeltoodud teave on õige, täielik ja asjakohane ning taotluse saaja nõudel dokumentaalselt tõendatav. Volitan taotluse saajat finantsteenuse osutamise analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama minu kohta täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt. Annan õiguse Coop Pank AS-i konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtetele (nimekiri kättesaadav veebilehel www.cooppank.ee) töödelda minu isikuandmeid finantsteenuse osutamisega, krediidilepingu, tagatislepingu, kindlustuslepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega seonduvate toimingute tegemiseks. Annan õiguse taotluse saajale minu isikuandmete edastamiseks:
- kindlustusandjatele või -vahendajatele tagatisvara ja/või liisingueseme kindlustamiseks;
- tagatisvara ja/või liisingueseme müüjale tagatis- ja müügilepingu sõlmimisele viivate toimingute tegemiseks.
Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest õigustest sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta.
Olen teadlik, et informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta avaldab taotluse saaja veebilehel www.cooppank.ee.