EN RU
EN RU

Laenutaotlus

Laenusoov

Periood

Minu andmed

Minu sissetulekud

Viimase 6 kuu kontoväljavõte (bdoc, asice)

Minu kohustused

Tagatised

Kinnitan, et eeltoodud teave on õige, täielik ja asjakohane ning taotluse saaja nõudel dokumentaalselt tõendatav. Volitan taotluse saajat krediidivõimelisuse analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama minu kohta täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt. Olen nõus, et krediidiotsuse tegemiseks taotletakse minu ning minu varasemate taotluste ja lepingutega seotud andmeid Coop Pank AS-iga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatelt ettevõtetelt (nimekiri kättesaadav veebilehel www.cooppank.ee) ning et nimetatud ettevõtted edastavad andmeid taotluse saajale vastutustundliku laenamise põhimõtte täitmise eesmärgil. Annan taotluse saajale nõusoleku minu isikuandmete edastamiseks:
- kindlustusseltsidele, -maakleritele ja -agentidele tagatisvara ja/või liisingueseme kohta kindlustuspakkumiste tegemiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks. Annan nõusoleku, et kindlustusselts, -maakler ja -agent töötleb minu isiku- ja muid vajalikke andmeid, eesmärgiga esitada tagatisvara ja/või liisingueseme kohta kindlustuspakkumisi, sõlmida kindlustusleping ja kindlustuslepingut täita;
- tagatisvara ja/või liisingueseme müüjale tagatis- ja müügilepingu sõlmimiseni viivate toimingute tegemiseks.
Annan nõusoleku Coop Pank AS-i aktsionäridele ja nende konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtetele töödelda minu isikuandmeid finantsteenuse osutamisega, krediidilepingu, tagatislepingu, kindlustuslepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega, samuti otsepakkumiste tegemisega seonduvate toimingute tegemiseks. Kinnitan, et eelkirjeldatud sisuga nõusolekud on andnud ka taotluses nimetatud kolmandad isikud.
Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest õigustest, sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta. Nõusolek ei lõpe automaatselt käesoleva taotluse menetlemise lõppemisega. Olen teadlik, et informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta avaldab taotluse saaja veebilehel www.cooppank.ee.